Venerea har ju hållit på ett tag och jag har intervjuat de en gång tidigare…tror jag. Detta blir i alla fall första intervjun för år 2022(39:e året med Skrutt) Januari-2022

 

Kul att höra från er igen. Den här skivan är en samling av b-sidor och annat som ni uttrycker det? Ny skiva är det på gång?

-Ja, nya skivan Euro Trash släpps i höst.

 

Ni har väl alltid behållit er stil egentligen. Vad tycker du om band som försöker ändra sig för varje skiva. Jag förstår om man vill utvecklas men är det nödvändigt att byta musikstil?

-Det är ju bra om det hörs att det är kul att spela; för vissa band funkar det att fortsätta med det man gör bäst och andra måste testa nytt för att behålla peppet. Så nä man gör väl som man vill.

 

Ni har varit på många olika skivbolag, hur kommer det sig, har det bara blivit så och ni har inte velat binda er eller vad är förklaringen?

-De första tre gick i konkurs efter en skiva eller två, sen har vi tagit det en platta i taget. Österrikiska SBÄM släpper nästa.

 

Micke hette väl han som hette Brööl Records, var tog han vägen? Vet ni det?

-Ingen jävla aning.

 

Om ni jämför med i början när ni spelade ute, vad är den stora skillnaden förutom att ni kanske är mer kända idag?

-Mindre skivförsäljning men fler som sjunger med. Och så är både vi och publiken äldre.

 

Spelar ni mycket utomlands? Var är bäst?

-Bäst är det väl runtom i Europa eftersom det är där vi kånkat runt mest men Japan, Ryssland och Kanada var också kul.

 

Spelar ni ute ofta? Hur ofta blir det?

-5-10 festivaler per sommar kanske. Annars är det mest inomhus.

 

Har ni hållit på hela tiden eller hur är det, har ni haft några längre uppehåll?

-Vi har aldrig slutat spela ihop men vi har inte bråttom med att släppa skivor så det blir en del naturliga pauser.

 

Vilka är medlemmarna idag, har ni några andra band vid sidan av? Berätta lite om varje medlem?

-Daniel Dahlström (fd Johansson) - gitarr. Mikael Persson - bas och sång. Andreas Flygare - gitarr och sång. John Niklasson - trummor. Daniel spelar också i Revenge tillsammans med Andreas och i Whisker Burn tillsammans med Mikael, som också är med i Weakhearts. John spelar i Shitty och 040. Samtliga i bandet bär glasögon i olika utsträckning. Vi är 172 år gamla.

 

Hur många låtar har ni gjort på ett ungefär tror ni?

-Drygt 200.

 

Spelar ni låtar från alla skivor live, eller är det några ni har tröttnat på?

-Första EPn Hullabaloo har vi inte spelat nåt ifrån sen ’96. Annars brukar vi nog ha med nåt från de flesta i alla fall.

 

Vilka låtar är publikens favoriter?

-Calling Card och Love Is A Battlefield Of Wounded Hearts kanske?

 

Har ni något galet fan som har gjort en Venerea-tatuering eller något liknande?

-Ja oväntat många faktiskt.

 

Ni skriver ju på engelska. Aldrig skrivit på svenska eller hur är det?

-Innan Venerea bildades spelade tre av originalmedlemmarna i ett annat band som hette Smuts och sjöng på svenska.

 

Vad är det viktigaste att tänka på när man skriver en text?

-Att den ska passa eller kontrastera mot musiken efter lynne.

 

Kan man skriva om allt eller finns det saker ni aldrig kommer att skriva om?

-Ja och ja.

 

Politik och musik? Hör det ihop?

-Kanske inte partipolitik. Det är i alla fall roligare att hitta på historier med mer eller mindre pålitliga berättare än att propagera.

 

Vilket band är det bästa politiska bandet tycker ni?

-Ingen av oss har ett favoritband som bara sjunger om politik.

 

Vad finns det för bra band i Sverige som ni vill rekommendera oss läsare om? Nya och gamla band som ni gillar?

-John rekommenderar Gasp och The Arson Project. Flygarn lyfter Östra Aros. Daniel lyssnar mycket på Kent just nu. Mikael gillar Bäddat för trubbel och Torsson. Och Kjell Höglund fast han förvisso inte är ett band.

 

Att spela den här sortens punk i Sverige, hur är det? Spelar ni konserter mest med andra punkband eller hur är det? Vilket är det mest udda band ni gjort en spelning ihop med?

-Vi spelar sällan i Sverige och oftast då ihop med andra punkband om det inte är festivaler. Quit Your Dayjob var ganska udda.

 

Om du fick välja fem band att ha en konsert tillsammans med er, vilka fem hade du valt om du fick välja vilket band som helst, döda eller levande band? Vilket är drömbandet som ni spelat ihop med redan?

-Det har vart gött att dra några varv runt Europa med SNFU. Om vi väljer varsitt band vi skulle vilja spela med blir det The Clash, Bad Religion, Chemical People och Guided By Voices.

 

Foto av Aija Svensson

 

Köper du mycket skivor själv? Första skivan du köpte, den senaste och den dyraste du någonsin köpt?

-Mikael köper ganska mycket. Hans första skiva var Twisted Sisters You Can’t Stop Rock’n’Roll, hans senaste Bob Dylan 1970, dyraste Guided By Voices Tonics & Twisted Chasers.

 

Vilka tre ord beskriver er musik?

-Gitarr, bas, trummor.

 

Blir det mycket intervjuer nuförtiden? Tråkigt eller kul?

-Alldeles för få! Det är roligt.

 

Konstigaste frågan ni någonsin fått?(förutom denna då)?

-De andra 33.

 

Frågan ni saknar och vill ha?

-Den specifika.

 

Läser ni recensioner på era skivor? Vilken är den konstigaste ni någonsin fått?

-Ibland. Två Hullabaloofavoriter är ”Fy fan och jävlar i havet vad jag hatar Venerea” och en om vår ”skitnödiga sångare med Jello Biafrakomplex.”

 

Har ni några favoritzines etc som ni ofta kommer tillbaka till?

-Quarantine.

 

Framtidpslaner för bandet förutom nya spelningar?

-Fortsätta skriva bra låtar.

 

För dig själv?

-Hålla blodtrycket på en sansad nivå.

 

Visdomsord?

-Hellre en back i hallen än ett hack i ballen.

 

Nåt att tillägga?

-Rösta på ideologi

 

 

 

 

 

Venerea has been going on for a while and I've interviewed them once before... I think. This will at least be the first interview for 2022 (39th year with Skrutt) January-2022

 

Good to hear from you again. This album is a collection of b-pages and other things as you put it? Is there a new record coming?

-Yes, the new album Euro Trash will be released this autumn.

 

You've always kept your style. What do you think of bands trying to change their mind for each record? I understand if you want to be develop but is it necessary to change the style of music?

 -It is good if you hear that it is fun to play; for some bands it works to continue with what you do best and others have to try new things to keep the pep. So no, you do what you want.

 

You've been to a lot of different record labels, how come, has it just happened and you haven't wanted to commit or what's the explanation?

-The first three went bankrupt after a record or two, then we've taken it one record at a time. Austrian SBÄM releases next.

 

Micke was his name which was Brööl Records, where did he go? You know something?

- I don't fucking know.

 

If you compare it to the beginning when you played outside, what's the big difference besides that you might be more famous today?

- Less record sales, but more singing along. We and the audience are older.

 

Do you play a lot abroad? Where's the best?

-It's probably best around Europe because that's where we've been around the most, but Japan, Russia and Canada were also fun.

 

Do you play out often? How often will it be?

-5-10 festivals per summer maybe. Otherwise, it's mostly inside.

 

Have you been doing this all along, or have you had any long breaks?

-We have never stopped playing together but we are not in a hurry to release records so there will be some natural breaks.

 

Who are the members today, do you have any other bands on the side? Tell us a little about each member.

-Daniel Dahlström (former Johansson) - guitar. Mikael Persson - bass and vocals. Andreas Flygare - guitar and vocals. John Niklasson - drums. Daniel also plays in Revenge together with Andreas and in Whisker Burn together with Mikael, who is also in Weakhearts. John plays in Shitty and 040. Everyone in the band wears glasses to different extents. We are 172 years old.

 

How many songs have you done in one, do you think?

- Just over 200.

 

Do you play songs from all the albums live, or are there any you're tired of?

-The first record Hullabaloo we haven't played anything from since '96. Otherwise, we usually bring something from most records anyway.

 

What songs are the audience's favorites?

-Calling Card and Love Is A Battlefield of Wounded Hearts?

 

Do you have a crazy fan who has done a Venerea tattoo or something like that?

- Yes, unexpectedly many, actually.

 

You write in English. You have never written in Swedish, right?

-Before Venerea was formed, three of the original members had another band called Smuts which played and sang in Swedish.

 

What is the most important thing to consider when writing a text?

-That it should fit or contrast with the music after mood.

 

Can you write about everything or are there things you will never write about?

- Yes, and yes.

 

Politics and music? Does it belong together?

-Maybe not party politics. In any case, it is more fun to invent stories with more or less reliable storytellers than to propagate.

 

Which band is the best political band do you think?

-None of us have a favorite band that just sings about politics.

 

Any good bands in Sweden that you would like to recommend us readers about? New and old bands you like?

-John recommends Gasp and The Arson Project. Flygarn lifts Västra Aros. Daniel is listening to Kent a lot right now. Mikael likes Bäddat för trubbel and Torsson. And Kjell Höglund even though he is certainly not a band.

 

Playing this kind of punk in Sweden, how is it? Do you play concerts mostly with other punk bands, right? What's the oddest band you've played with?

-We rarely play in Sweden and usually then together with other punk bands if it is not festivals. Quit Your Dayjob was pretty odd.

 

If you could choose any band, dead or live band to play together with you? What's your dream band you've already played with?

-It has been good to pull a few laps around Europe with SNFU. If we choose each band we would like to play with, it will be The Clash, Bad Religion, Chemical People and Guided By Voices.

 

Do you buy a lot of records yourself? The first album you bought, the latest and the most expensive you've ever bought?

-Mikael buys a lot. His first album was Twisted Sisters You Can't Stop Rock'n'Roll, his most recent Bob Dylan in 1970, most expensive Guided By Voices Tonics & Twisted Chasers.

 

What three words describe your music?

-Guitar, bass, drums.

 

Are there a lot of interviews these days? Boring or fun?

- Far too few! It's funny.

 

Strangest question you've ever been asked? (Other than this one)?

-The other 33.

 

The question you miss and want?

- The specific one.

 

Do you read reviews on your records? Which is the weirdest review you've ever had?

-Sometimes. Two Hullabaloo favorites are "Fuck in the sea what I hate Venerea" and one about our "shitty singer with Jello Biafra complex."

 

Do you have any favorite zines etc that you often come back to?

-Quarantine.

 

Future for the band besides new gigs?

-Keep writing good songs.

 

For yourself?

-Keep my blood pressure at a moderate level.

 

Words of wisdom?

- Hellre en back i hallen än ett hack i ballen (hard to translate).

 

Anything to add?

-Vote for ideology