Diestinct har ju börjat spela igen och det är ju trevligt. De spåddes en fantastiskt framtid men slutade efter två fullängdare men nu är de tillbaka igen….december 2021

 

Ni har börjat att spela igen. hur länge sedan var det sedan ni lade av?

-Vi slutade 1985. Då hade vi så jävla mycket stålar så vi kände inte att vi behövde mer... 😊

 

Samma medlemmar?

-Kvar från grunduppsättning är Micke och Zacke.

 

Vad har ni gjort musikaliskt och arbetsmässigt under tiden Diestinct inte spelade?

-Vi har spelat i diverse konstellationer på varsitt håll och strålat samman på scen på en del fester under åren.

 

Det blev två LP och några singlar men nu spelar ni en ny skiva, berätta?

-Vi spelade in "Minns du mig..." inför Massproduktions jubileum 2019. Vi var jävligt nöjda med resultatet och om vi ska vara lite ärliga.., vi tyckte det lät väldigt bra! Det kändes extremt naturligt att fortsätta skriva låtar till en hel platta.

 

Hur låter det? Tuffare, snällare än förr?

-Tuffare, snällare, mognare och snyggare!

 

Ett gevär i min hand, är det en självupplevd text?

-Ja, skrev den när jag (Zacke) vapenvägrade.

 

Ni kommer väl från Sundsvall och blev väl en av de mest framgångsrika banden från Massproduktion. Blev det som ni hade tänkt med Mistlur?

-Zacke kommer från Luleå och Micke från Sundsvall. Mistlur såg oss när vi var med i ett TV-program som hette Midvinterrock. Det var Thåström som tipsade dem om att signa oss. Mistlur hade sina egna studios och framförallt jobbade Stefan Glaumann (tekniker/producent Ebba Grön m.m.) på Mistlur. Ja, det var ett helt ok samarbete.

 

Finns det några andra band som börjat spela igen som ni gillar och tycker har lyckats med comebacken?

-Ska bli spännande att se/höra hur Eldkvarns comeback låter! Ett av våra favoritband! Atomic Swing

 

Har ni hunnit spela live något sedan comebacken? Ifall ni gjort vad är det för publik som kommer?

-Inte ännu. Vi har lite planer.

 

Finns det några andra bra band i Sverige just nu?

-Amason, Niki & The Dove,

 

Ni började väl som ett punkband och vad betyder punk för er idag?

-Vi såg oss inte som ett punkband. Våra referenser var snarare 60-tal, Iggy Pop, Patti Smith, The The, The Jam m.m.

 

Det var lite jobbigt att vara punkare i Sundsvall på den tiden...berätta?

-Förutom de sedvanliga sammandrabbningarna med raggare var det en rätt kul period. Men som sagt... vi var aldrig några regelrätta punkare.

 

Är Massproduktion inblandade i nya skivan på något sätt, vad tycker du om Mats jobb med bolaget?

-Nej, vi släpper den nya plattan på Ninetone Records. Mats arbete med Massproduktion under alla dessa år har varit extremt imponerande! Han är verkligen en eldsjäl som har gjort väldigt mycket för svenskt musikliv.

 

När ni gör musik, är det någon som gör allt, texter, musik etc eller hjälps ni åt i replokalen?

-Vi gör allting tillsammans (förutom texter). Ibland i Zackes studio eller över telefon. Vi sitter ibland själva och skickar ljudfiler till varandra.

 

Vilken låt/Skiva var det som fick er att börja spela musik själva?

-Sex Pistols för Micke och Aerosmiths första för Zacke.

 

Vad tycker ni om att bo i Sverige idag? Vad är bra och vad är dåligt?

-Utan att djupdyka allt för politisk. Jag skulle inte välja något annat land att bo i. Visst har vi en hel del att ta tag i...

 

Många band gör ju egen öl och säljer, ifall ni skulle gjort det vad skulle den heta och vilken sort skulle det vara. ett förslag är En öl i min hand:....?

-Se men inte röra! "Troligen den Diestinctaste ölen i Sverige!"

 

Första skivan du köpte, den senaste och den mest pinsamma i samlingen?

-Den senaste skivan var en Lp-skiva med Daniel Norgren. Vi köpte "Daddy Cool" med Boney M gemensamt när vi var 7 respektive 8 år.

 

Nya skivan kommer väl ut fysiskt och vad anser du om digital musik?

-Fysiskt är lite kul och funkar mest som marknadsföring. Att folk idag har access till så mycket musik för en bra mycket billigare peng är fantastiskt! Fler artister har en chans att slå igenom och nå fram med dagens distribution.

 

Politik och musik, hör det ihop? Vilken är er mest politiska låt?

-Ibland. Ibland inte. Vi skrev inga låtar som var särskilt politiska.

 

Vilket är det bästa politiska bandet?

-The Jam, Kinks, Ebba

 

Många gamla punkare har lyckats ganska bra och fått ganska högt uppsatta jobb etc, vad tror ni det beror på?

-Jag vet inte om procenten punkare som har lyckats är högre än average!?

 

Att bli intervjuade är det något ni gillar? Var det mycket intervjuer på den gamla goda tiden?

 -Beror helt och hållet på vem som intervjuar. Vi har aldrig haft problem med det. Ja, det blev en del intervjuer under en period.

 

Vilken är den konstigaste frågan ni någonsin fått?

-Vilken är den konstigaste frågan ni någonsin fått.

 

Fem skivor som man måste äga?

- Fem skivor man måste äga enligt Micke. Paul Simon - There goes rhymi`n Simon Iggy Pop - New values David Bowie - Young americans Iggy Pop - Lust for life The Clash - Give em enough rope

Fem skivor Zacke: 1: Iggy Pop- Lust for life 2: Magazine- Secondhand daylight 3: Alanis Morissette- Jagged Little Pill 4: Elbow- The Seldom Seen Kid 5: Coldplay- Ghost Stories

 

Framtidsplaner för bandet?

-Skriva nya låtar, kanske spela live, fortsätta att skratta och skapa briljanta arrangemang.

 

Visdomsord?

-En kottmössa är alltid en kottmössa!

 

Nåt att tillägga?

-Nej. Tack för intervjun hälsar Diestinct

 

 

 

 

 

 

Diestinct has started playing again and that's nice. They were predicted a fantastic future but ended after two full lengths but now they are back again....December 2021

 

You've started playing again. How long has it been since you quit? We quit in 1985. We had so much money, we didn't feel like we needed any more. 😊   

 

The same members?

-Left from the basic set are Micke and Zacke.

 

What have you done musically and work-wise while Diestinct wasn't playing?

-We have played in various constellations on each side and beamed together on stage at some parties over the years.

 

There were two LPs and a few singles but now you're recordng a new record, tell me?

- We recorded "Minns du mig..." on Massproduktion anniversary in 2019. We were damn happy with the result and, to be honest, we thought it sounded very good! It felt very natural to continue writing songs for an entire album.

 

How does that sound like? Tougher, kinder than before?

- Tougher, kinder, more mature and prettier!

 

Ett gevär I min hand(A gun in my hand), is that a self-perceived text?

-Yes, wrote it when I (Zacke) refused to do the military.

 

You come from Sundsvall and became probably one of the most successful bands from Massproduktion. Did it turn out as you had planned with Mistlur? –

Zacke comes from Luleå and Micke from Sundsvall. Mistlur saw us when we were on a TV show called Midvinterrock. It was Thåström who tipped them off to signing us. Mistlur had his own studios and above all Stefan Glaumann (technician/producer Ebba Grön m.m.) worked at Mistlur. Yes, it was a perfectly ok collaboration.

 

Are there any other bands that have started playing again that you like and think have succeeded with the comeback?

-Will be exciting to see/hear what Eldkvarn's comeback sounds like! One of our favorite bands! Atomic Swing

 

Have you played live since your comeback? If you've done what kind of audience is coming?

-Not yet. We have some plans.

 

Are there any other good bands in Sweden right now?

-Amason, Niki & The Dove,

 

You started out as a punk band and what does punk mean to you today?

-We didn't see ourselves as a punk band. Our references were rather 60s, Iggy Pop, Patti Smith, The The, The Jam m.m.

 

It was hard being a punk in Sundsvall at that time...tell us?

-In addition to the usual clashes with raggare, it was a pretty fun period. But like I said... We were never regular punks.

 

Is Massproduktion involved in the new album in any way, what do you think of Mats' job with the company?

-No, we're releasing the new album on Ninetone Records. Mats' work with Massproduktion during all these years has been extremely impressive! He is truly an enthusiast who has done a lot for Swedish music life.

 

 

When you make music, does anyone do everything, lyrics, music etc or do you do it in the rehearsal room?

-We do everything together (except texts). Sometimes in Zacke's studio or over the phone. Sometimes we sit by ourselves and send audio files to each other.

 

What album made you start playing music yourself

- Sex Pistols for Micke and Aerosmith's first for Zacke.

How do you think about living in Sweden today? What is good and what is bad?

-Without delving too deeply politically. I wouldn´t choose any other country to live in. Of course we have a lot to deal with..

  

Many bands make their own beer and sell, if you have done that, what would it be called and what kind would it be? My suggestion is A beer in my hand..-Se men inte röra( Look, but don't touch! "Probably the diestincest beer in Sweden!"

 

The first record you bought, the latest and the most embarrassing record in your collection?

-The last record was an LP with Daniel Norgren. We bought "Daddy Cool" with Boney M together when we were 7 and 8 years old respectively.

 

The new album comes out physciall I hope and what do you think about digital music

-Physical is a bit of fun and works mostly as marketing. The fact that people today have access to so much music for a good much cheaper money is amazing! More artists have a chance to break through and reach out with today's distribution.

 

Politics and music, does it belong together? Which is your most political song?

-Sometimes. Sometimes not. We didn't write songs that were particularly political.

 

Which is the best political band

- The Jam, Kinks, Ebba

Many old punks have succeeded quite well and got quite high-ranking jobs tec, what do you think it is due to?

-I don´t know if the percentage of punks who have succeeded is higher than the average!?

Being interviewed is it something you like? Was there a lot of interviews in the good old days?

-It all depends on who´s interviewing- We´ve never had a problem with that. There were a lot of interview over a period of time.

What´s the weirdest question you´ve ever been asked?

-What´s the weirdest question you´ve ever been asked?

Five records you have to own?

- Five records you have to own according to Micke. Paul Simon - There goes rhymi'n Simon Iggy Pop - New values David Bowie - Young americans Iggy Pop - Lust for life The Clash - Give em enough rope

Zacke: Iggy Pop: Lust for Life 2: Magazine- Secondhand Daylight 3: Alanis Morissette- Jagged Little Pill 4: Elbow- The Seldom Seen Kid 5: Coldplay- Ghost Stories

Futureplans ffor the band?

-Write new songs. maybe play live, keep laughing and create brilliant arrangements.

Words of wisdom?

A cone cap is always a cone cap

Anything to add?

-No, no, no, no. Thanks for the interview, Diestinct said.